پویش مردمی ختم قرآن کریم

به نیت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان

۲۳۵

ختم کامل شده قرآن

۱۵۶,۵۸۰

شرکت در ختم سوره توحید

۱,۱۰۲,۶۱۵

شرکت در ختم صلوات

شرکت درختم قرآن (دریافت صفحه)

۳۶۰

نفر شرکت کننده